جلسه دفاع از سمینار کارشناسی ارشد
تاريخ : یک شنبه 19 آذر 1391برچسب:, | 21:36 | نویسنده : نعیمه صالحیان

 بسمه تعالی

 

 جلسه دفاع از سمینار کارشناسی ارشد
 

عنوان: تاثیر جاده جنگلی بر برخی خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژی بذر بلوط بلند مازو Quercus castaneifolia C.A.M در پارک جنگلی نور

 

 ارائه کننده: محسن الهی
 دانشجوی رشته جنگلداری دانشکده منابع طبیعی

 

استاد راهنما: دکتر مسلم اکبری نیا                          تاریخ: 21/9/91
 مکان: سالن کنفرانس                                            ساعت:11:20 

                                    گروه جنگلداری دانشکده